Kontaktirajte nas na info@helponestopshop.com


One Stop Shop, Powered by Joomla!
O projektu HELP PDF Štampa

 

Ciljevi projekta

Osnovni cilj projekta HELP jeste da se uspostavi saradnja između visokokog obrazovanja preduzeća na području Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije koji se nalaze u Panonskoj niziji, u cilju promovisanja dijaloga o regionalnim potrebama za veštinama. Ovaj region se suočava sa sličnim problemima koji su u vezi sa tranzicijom:

 • nedostatak veština koje potražuju preduzeća na lokalnom nivou, radi pružanja podrške inovaciji, povećanju konkurentnosti i produktivnosti u društvu zasnovanom na znanju;
 • porast siromaštva i društvene isključenosti koji proističu iz tenzija u procesu tranzicije;
 • strukturni problemi sa kojima se suočavaju visokoškolske institucije prilikom obezbeđivanja programa obuke, kako bi zadovoljile promenjive zahteve preduzeća za veštinama u regionu;
 • ograničene informacije koje sprečavaju razumevanje prirode i obima nedostatka u veštinama na lokalnom i regionalnom nivou;
 • institucionalna ograničenja između obrazovnog i biznis sektora koja sprečavaju  zajedničko razumevanje ključnih regionalno-ekonomskih problema i problema društvenog  razvoja;
 • ograničeno iskustvo u saradnji između obrazovnog i biznis sektora u formulaciji strategija za unapređenje pristupa odgovarajućem učenju i obukama u veštinama.

Projekat HELP uspostavio je učeća partnerstva između visokog obrazovanja i biznisa u cilju rešavanja pomenutih problema:

 • identifikacije i određivanja prioriteta u okviru potreba za učenjem i veštinama, a u cilju promovisanja razvoja lokalnih preduzeća;
 • evaluacije postojećih mogućnosti za učenjem i treninzima na lokalnom nivou i načina kako da HELP doprinese boljem pristupu, strukturi i sadržaju učenja i programa obuke;
 • razmene iskustava lokalnih HELP na regionalnom nivou i identifikacije postojećih modela partnerstava u razmeni znanja između obrazovanja i preduzeća;  
 • povećanja raspoloživih  informacija na regionalnom nivou o prirodi i obimu nedostajućih veština što se negativno odražava na ekonomski razvoj; 
 • pripreme programa učenja i obuke unutar HELP prilagođenih potrebama i prioritetima lokalnih preduzeća;
 • izvođenja pilot programa učenja i obuke, monitoringa i njihove evaluacije i posebno potencijala za njihovu održivost na privatnoj osnovi;
 • široke diseminacije rezultata posebno na regionalnom nivou vođenja politika radi podrške ekonomskoj tranziciji.
 
   
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner