Kontaktirajte nas na info@helponestopshop.com


One Stop Shop, Powered by Joomla!
Rezultati projekta PDF Štampa

“Partnerstva u učenju u visokom obrazovanju” (Higher Education Learning Partnerships - HELP) je trogodišnji projekat koji finansira EU Tempus. Glavni cilj HELP projekta je da uspostavi partnerstva (HELPs) između institucija visokog obrazovanja i preduzeća koja se zasnivaju na pripremi specijalizovanih obuka.  Uz pomoć HELP-ova, projekat realizuje sledeće ciljeve:

  • identifikacija i određivanje prioriteta u okviru potreba za učenjem i veštinama, a u cilju promovisanja razvoja lokalnih preduzeća;
  • evaluacija postojećih mogućnosti za učenjem i treninzima na lokalnom nivou i načina kako da HELP doprinese boljem pristupu, strukturi i sadržaju učenja i programa obuke;
  • razmena iskustava lokalnih HELP na regionalnom nivou i identifikacija postojećih modela partnerstava u razmeni znanja između obrazovanja i preduzeća;  
  • povećanje raspoloživih  informacija na regionalnom nivou o prirodi i obimu nedostajućih veština što se negativno odražava na ekonomski razvoj; 
  • priprema programa učenja i obuke unutar HELP prilagođenih potrebama i prioritetima lokalnih preduzeća;
  • izvođenje pilot programa učenja i obuke, monitoringa i njihove evaluacije i posebno potencijala za njihovu održivost na privatnoj osnovi;
  • široka diseminacija rezultata posebno na regionalnom nivou vođenja politika radi podrške ekonomskoj tranziciji u Jugoistočnoj Evropi.


U okviru svakog univerziteta unutar HELP partnerstva, ostvarena je saradnja zaposlenih u mnogim projektnim aktivnostima, da bi saradnja HELP visokoškolskih institucija, kao i komunikacija sa stejkholderima rezultirala razvojem specijalizovanih kurseva obuke. Oni su bili direktan odgovor na potrebe za treninzima identifikovane u projektu i pokrili su područja kao što su meke veštine i razvoj ljudskih resursa, razvoj biznisa i finansije, biznis strategija i inovacije, projektni menadžment i specijalistički trening u industriji hrane. Ovi specijalizovani treninzi dostupni putem HELP One Stop Shop-a, a izvodiće ih HELP konzorcijum institucija visokog obrazovanja. Ostali treninzi će se kreirati u skladu sa potrebama individualnih preduzeća nakon što se kontaktira One Stop Shop.

 
   
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner